Choose Skin

แบบประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของผู้รับบริการ


รอบการประเมิน....... (2/2565) .........
 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อนำความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนที่ 2 การรับข่าวสารของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงาน

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ

โปรดเลือกข้อมูลในช่องข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

           
หมายเหตุ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = พอใช้ 2 = ควรปรับปรุง 1 = ควรปรับปรุงเร่งด่วน
 
1.1 สถานะ
1.2 สังกัด
1.3 ส่วนงานที่เข้ารับบริการ
1.4 ช่องทางที่ท่านรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.1 ท่านติดตามข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
รายการที่ประเมิน
คะแนนเต็ม 5
5
4
3
2
1
1   ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน 5
2   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 5
2.2 ให้บริการด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว 5
2.3 มีความรู้ ความสามารถในการอธิบายข้อมูล และการตอบข้อซักถาม 5
2.4 มีการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง 5
3   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
3.1 สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการและมีความปลอดภัย 5
3.2 เหมาะสมและชัดเจนของสื่อประชาสัมพันธ์ 5
3.3 ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ 5
4   ด้านช่องทางการให้บริการ
4.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ Facebook Line E-Mail 5
4.2 ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 5
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
 
4.1 ความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มี่ต่อการบริการของหน่วยงาน
คำชี้แจง : การให้คะแนนความผูกพัน หมายถึง คะแนนของผู้ใช้บริการที่มีความรู้สึกอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง หรือมีการบอกต่อให้ใช้บริการฯ จาก คะแนนมากที่สุด (10) ไปคะแนนน้อยที่สุด (1)

ท่านจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้บริการหรือไม่

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ข้อเสนอแนะ :